Tapicer

CEL KURSU:
Umiejętność tapicerowania.
Umiejętność doboru materiału.
Umiejętność doboru odpowiedniej technologii tapicerowania.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
ukończenie co najmniej szkoła podstawowa,
dobry stan zdrowia,
zaświadczenie lekarskie
CZAS TRWANIA KURSU:
LICZBA DNI:    44
LICZBA GODZIN dla grupy:    260     
TEORIA:    160 godz.
PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    100 godz.
EGZANIMY:    10 godz.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU /DNI/:
Zajęcia teoretyczne:    5 razy w tygodniu po 5 godzin dydaktycznych
Zajęcia praktyczne - ćwiczenia:    5 razy w tygodniu po 4godziny.

PLAN NAUCZANIA
L.p.    Przedmiot nauczania     Wymiar godzin
1.     Technologia     60
2.     Materiałoznawstwo    40
3.    Maszyny i urządzenia     25
4.    Aktywne metody poszukiwania pracy    10
5.    Zasady BHP    15
6.    Praktyka zawodowa     100
7.    Egzamin    10
    Razem     260
    
METODY NAUCZANIA:
Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w jednej grupie metodą wykładów z pomocą podręczników, plansz, foliogramów.

Szkolenie praktyczne: instruktaż wstępny, pokaz wykonania ćwiczeń, praca pod kierunkiem, nadzór nad nauką.
KONTROLA I OCENA UCZĄCYCH SIĘ, SPOSÓB SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI:

Wiedza z zagadnień teoretycznych, umiejętności wykonywania poszczególnych ćwiczeń oceniane są w skali od celującej do niedostatecznej. Kurs kończy się złożeniem egzaminu końcowego teoretycznego i praktycznego. Wyniki egzaminu zostaną odnotowane w protokole egzaminacyjnym.
CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA ABSOLWENTA KURSU
WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent powinien umieć odpowiednio dobrać materiał i technologię tapicerowania. Potrafi racjonalnie wykorzystać powierzony materiał. Zna zasady BHP.

Powrót na górę